Actueel

Nieuws

December 2020
01 dec 2020 - Beste ouders/verzorgers,  

 

 

Personeel 

Astrid de Graaff, leerkracht van groep 7a gaat onze school per januari 2021 verlaten. Astrid is, na haar directeurschap op diverse scholen, bij ons in 2019 als leerkracht aan de slag gegaan. De keuze om weer voor de klas te staan had te maken met de komst van haar tweeling. Een parttimebaan was in deze situatie bijzonder welkom. 

Astrid gaat binnen ons bestuur aan de slag als ‘Beleidsmedewerker Lerarentekort.’ In samenwerking met de Pabo’s en het Ministerie van OC&W zal Astrid zich inzetten om het lerarentekort tegen te gaan. Wij wensen Astrid veel succes met deze nieuwe uitdaging! 

Door deze ontwikkeling is er medio januari een vacature beschikbaar in groep 7a voor 3 dagen in de week. 

 

Joline Huijsmans is afgelopen week gestart met re-integreren in groep 5a. Joline is werkzaam op Nutsschool Morgenstond, maar heeft op haar huidige school geen mogelijkheid te re-integreren. Joline is van harte welkom op basisschool Statenkwartier en zal na haar re-integratieproces terugkeren naar haar eigen basisschool.  

 

Per 1 december 2020 gaat ook Sophie Janssen starten als zij-instromer bij ons op school. Na een intensieve inwerkperiode start Sophie samen met Fiona Luzac per 1 maart in groep 1c.  

 

Kim Brussee is met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen haar een fijn verlof toe.  

 

Tussentijds rapport 

Afgelopen vrijdag heeft u een tussentijds rapport van uw kind ontvangen. Sinds twee jaar geven wij dit mee, omdat ouders hebben aangegeven eerder dan februari te willen weten wat de voortgang is van hun kind.  Dit tussentijds rapport behoort dan ook niet tot de officiële rapporten die u in februari en juli ontvangt, maar dit geeft wel weer hoe uw kind dit schooljaar is gestart. Het gaat bij de meeste vakken slechts om 2 methode gebonden beoordelingen.  

 

Inspectie van onderwijs 

De onderwijsinspectie is een overheidsinstantie die controleert of de kwaliteit van het onderwijs goed is en of de regels nageleefd worden. De inspectie van het onderwijs bezoekt scholen, voert er een kwaliteitsonderzoek uit en evalueert de uitkomst met de schoolleiding. 

Afgelopen donderdag (26-11-2020) hadden wij een prettig gesprek met een inspecteur naar aanleiding van het themaonderzoek Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie. Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen.  

 

De informatie die verzameld wordt, vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast wil de inspectie over dit thema met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering. 

 

Tijdens het gesprek hebben wij het gehad over ons rekenonderwijs (waar wij goed op scoren, maar waar naar ons idee nog meer uit te halen is), Engels (nieuwe methode en de aansluiting bij het middelbaar onderwijs) en modern onderwijs (waarbij wij werken aan de 21e- eeuwse vaardigheden) 

 

Uit het onderzoek komt geen conclusie, maar de inspecteur gaf aan dat wij als school jaarlijks goed uit de analyses van de inspectie komen. Hij vindt dat we goed bezig zijn met de thema’s die wij hebben besproken.  

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 

Wij hebben het subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma toegekend gekregen. Met deze subsidie kunnen wij leerlingen extra ondersteuning bieden voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen vanwege eventuele stagnatie in groei, veroorzaakt tijdens de periode thuisonderwijs (maart/april 2020). Deze ondersteuning wordt door externe professionals gegeven. 

 

Odette Tieleman (intern begeleider) heeft een selectie gemaakt van kinderen die op de laatste Citotoets minder groei hebben laten zien ten opzichte van de Citotoets in januari 2020. Dit is bekeken op alle niveaus (I-V). Dit is aangeboden aan 10% van onze leerlingen. In de volgende periode bekijken we de Cito-uitslagen van januari 2021. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hier te zijner tijd bericht over.  

 

Schooladvies voor middelbaaronderwijs  

In de MR hebben wij gesproken over de schooladviezen die wij in groep 8 geven ten opzichte van hoe onze kinderen het doen op de middelbare scholen.  

 

Hoe komt een advies bij ons op school tot stand? 

Alle kinderen krijgen een voorlopig advies. Met dit advies kunnen zij zich oriënteren op middelbare scholen. Het voorlopig advies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, intern begeleider en directie. Onafhankelijk van elkaar vormen zij een advies op basis van leerresultaten (methode gebonden en Cito), werkhouding, werktempo en sociaal emotionele ontwikkeling. De adviezen worden naast elkaar gelegd. In de meeste gevallen hebben zij unaniem eenzelfde advies. Wanneer een advies afwijkt, gaan wij hierover in gesprek met elkaar.  

Nadat wij het voorlopig advies hebben gegeven krijgen de kinderen een NIO test (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets) en een Cito toets (januari). Hiermee bepalen wij, samen met het voorlopig advies, het definitieve advies en kan een kind een middelbare school kiezen. In april is er dan alleen nog een Eindcito. Mocht de uitslag van die toets hoger zijn dan het gegeven advies, dan heroverwegen wij het advies.  

 

NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs) levert met behulp van CBS- en DUO- gegevens rapportages over de vervolgstappen van oud-leerlingen aan.  

Uit deze gegevens blijkt dat: 

  • 7,1% leerlingen presteert boven het gegeven schooladvies 
  • 92,9% leerlingen presteert op het gegeven schooladvies  
  • 0% leerlingen presteert onder het gegeven schooladvies  

 

Hieruit blijkt dat wij goede schooladviezen geven, die aansluiten bij het niveau van het middelbaar onderwijs. Hier zijn wij dan ook erg trots op. Ook de inspecteur van het onderwijs en ons bestuur refereerde hiernaar tijdens ons gesprek (26-11-2020).  

 

In het derde leerjaar van de middelbare school zien wij dat 37,5% van onze leerlingen een opstroom laat zien naar een hoger niveau. Ondanks dat hierin het schooladvies geen rol meer speelt, zijn wij trots op onze oud-leerlingen.  

 

Belangrijke data 

Vr 04-12: Sinterklaasviering. Alle kinderen om 12.00 uur vrij. 

Do 17-12: Kerstviering tot 14.50/14.55/15.00 uur.  

Vr 18-12: Halve dag school. Alle kinderen om 12.00 uur vrij.  

Ma 21-12-2020 t/m ma: 04-01-2021 Kerstvakantie (eerste schooldag na de vakantie is dinsdag 05-01-2021) 

  

Met vriendelijke groet, 

Team Statenkwartier 

 


November 2020
01 nov 2020 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

Ventilatie

Ondanks dat het wat kouder wordt hebben wij alle ramen open staan en ventileren wij de klas wanneer de kinderen buitenspelen of gymmen. Dit maakt dat het koud kan zijn in de klas. Gelieve hier rekening mee te houden en uw kind warm aan te kleden.

 

Wij hebben sinds deze week CO2 melders in de klassen hangen. Hierdoor kunnen wij de luchtkwaliteit in de klassen meten en indien nodig actie ondernemen.

 

Schoolfruit

Ook dit jaar hebben wij de subsidie EU-schoolfruit aangevraagd en gekregen. Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen wij wekelijks fruit gratis groente en fruit. Op welke dagen het fruit geleverd wordt horen wij nog.

 

Vanuit de Sinterklaascommissie

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij de Sinterklaasviering op school moeten aanpassen. We gaan er voor de kinderen een hele gezellige dag van maken, maar we moeten dit helaas zonder ouders doen. Ook de intocht kan hierdoor niet plaatsvinden zoals u gewend bent.

Alle kinderen worden om 08.20, 08.25 of 08.30 uur op school opgevangen door de leerkracht. In school zullen Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen verwelkomen en de hele ochtend bij ons zijn.

 

U kan uw kind op de volgende tijdstippen halen:

11.50 uur: groepen 3, 7 en 8

11.55 uur: groepen 4, 5 en 6

12.00 uur: groepen 1 en 2

 

Vanuit de Kerstcommissie

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen hebben we besloten om de kerstviering op donderdag 17 december iets anders te vieren dan u gewend bent. We willen er graag een feestelijke dag van maken voor de kinderen. Dit betekent dat we een kerstontbijt zullen organiseren (de school zorgt voor voorverpakt eten), kerstoptredens (in kleinere groepen dan normaal) zullen doen in de gymzaal en ‘s middags nog zullen knutselen. Hierdoor wordt op donderdag 17 december de gewone schooltijd gehanteerd, u kind is dus om 14:50, 14:55 of 15:00 uit en niet om 12:00. De kerstviering in de avond komt daardoor te vervallen. Het RIVM adviseert om zo min mogelijk verkeer van volwassenen rondom de school te laten plaatsvinden. Vandaar dat wij niet twee keer op een dag alle ouders en kinderen naar school laten komen. Wij zullen de leerkrachten vragen om foto’s en eventueel filmpjes te maken van de kerstviering zodat u wel een goede indruk krijgt van deze leuke feestdag.  

 

Belangrijke data november

Ma 09-11: Digitale NIO avond voor de ouders van groep 8

Wo 18-11: Afname NIO in groep 8

Vr 27-11: Tussentijdsrapport mee naar huis

 

Belangrijke data december

Vr 04-12: Sinterklaasviering; alle kinderen om 12.00 uur vrijdag

Do 17-12: Kerstviering alle kinderen hele dag op school

Vr 18-12: Alle kinderen om 12.00 uur vrij

 

Met vriendelijke groet,

Team Statenkwartier