Actueel

Nieuws

Januari 2022
01 jan 2022 - Beste ouders en verzorgers,  

 

Wij wensen iedereen een heel goed, gezond en gelukkig nieuw jaar.  

We kijken, ondanks Corona en de daarbij behorende maatregelen, terug op leuke feesten, vieringen en activiteiten. Bijvoorbeeld Kinderboekenweek waar ouders, opa’s/oma’s of andere familieleden iets over hun beroep kwamen vertellen in de klas. Alle museumbezoeken, die gelukkig door konden gaan. Het Sinterklaasfeest en natuurlijk de kerstviering.  

 

Ook komend jaar gaan we ons weer inzetten voor alle kinderen en proberen we uit ieder kind weer het beste te halen. Wij hopen dat wij hierbij op jullie steun kunnen rekenen. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen. 

 

Hoewel wij het lerarentekort steeds meer gaan voelen, zijn wij blij dat we onze formatie rond hebben en het afgelopen jaar veel groepen hebben kunnen opvangen. Dit komt door de flexibiliteit van ons team. MT, IB en andere ambulante mensen die hun eigen taken opzijzetten om de kinderen te kunnen opvangen, maar ook parttime leerkrachten die extra willen werken in het belang van de kinderen. Hoewel wij vanaf januari veel minder mensen beschikbaar hebben (omdat iedereen voor de klas staat i.v.m. het vertrek van Ayden Schuurman en de afwezigheid van onze zwangere collega’s Odette Tieleman en Kiki Schaap), hopen wij dat we ook in het nieuwe jaar groepen op dezelfde wijze kunnen opvangen. Mocht dit een keer niet lukken, dan hopen wij op uw begrip.  

 

Schoolstraat 

Sinds vorig jaar zijn wij een officiële Schoolstraat. Dankzij de ouders van de groepen 1 t/m 5 kunnen alle kinderen elke dag veilig naar school en weer naar huis. Sinds de start van de Schoolstraat zijn wij met straatbewoners in gesprek. Zij liepen tegen een aantal zaken aan. Hierdoor heeft de gemeente een bord gemaakt met “leefregels” m.b.t. de Schoolstraat. Wij hopen dat hiermee de Schoolstraat een succes wordt.  

 

U treft onderstaand op het bord. Dit bord wordt maandag na de vakantie opgehangen. 

 

  • Tijdens de breng- en haaltijden van de school is de straat afgesloten voor niet-aanwonenden 
  • Bezorgers, verhuizers en de nood- en hulpdiensten mogen er altijd in 
  • Auto’s mogen de straat altijd langzaam uit rijden 
  • Houd de weg vrij. Zet (bak)fietsen op de stoep 

Zo maken we het voor iedereen fijn en veilig! 

 

De kracht van de blik van buiten 

Ons bestuur doet mee aan het Cross-mentoring programma.  

 

Over Cross-mentoring 

In het cross-mentoring programma staat de persoonlijke ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector centraal. Als koppel neem je een kijkje in elkaars keuken, en coach je elkaar op leiderschapsvraagstukken, vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Met als doel om van elkaar te leren, dat is cross-mentoring. Doe je mee? In 2020 vond de eerste pilot-editie plaats met dertien koppels. Deze pilot was zo’n succes, dat de ambitie ontstond om binnen drie jaar 1.000 koppels te vormen. Directeuren uit het basisonderwijs en andere sectoren kunnen zich aanmelden voor het programma. 

 

Hierdoor is Lucasonderwijs naast schoolleiders op zoek naar directeuren of senior leidinggevenden uit het bedrijfsleven met eindverantwoordelijkheid voor een (deel van een) organisatie. Meer details zijn te vinden op de website van https://crossmentor.nl en in de bijgevoegde onepager. 

Zijn er ouders die hieraan willen meewerken? Aanmelden kan via: https://crossmentor.nl/intake/ 

 

Belangrijke data januari  

10: eerste schooldag na de kerstvakantie 

19: informatiemiddag nieuwe kinderen (groep 1c) 

 

Belangrijke data februari 

11: Schooldisco  

23: rapporten mee naar huis 

24: studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

 

 


December 2021
01 dec 2021 -  

Beste ouders en/of verzorgers,  

 

De maand december is altijd een gezellige, drukke maand. Er staan veel leuke dingen op het programma. Bij belangrijke data onderaan deze pagina treft u alle activiteiten aan.  

 

Personeel 

Helaas moeten wij u berichten dat Ayden Schuurmans per 1 januari ons team gaat verlaten. Hij wil graag een frisse start maken op een school dichter bij zijn woonplaats. Wij bedanken Ayden voor de mooie jaren bij ons op school en wensen hem heel veel succes op zijn nieuwe werkplek.  

 

Eerder dit jaar hebben wij al laten weten dat Odette Tieleman in blijde verwachting is van haar tweede kind. Hierbij mogen wij delen dat ook Kiki Schaap in blijde verwachting is. Door de corona richtlijnen mogen zwangere leerkrachten met 28 weken niet meer voor de groep staan. Dit betekent dat Odette vanaf 10 januari niet meer voor de klas zal staan en Kiki vanaf 14 februari niet meer. Beide leerkrachten zullen in die periode ambulante taken verrichten.  

 

Chrissy van Errelen zal de komende weken helaas ook niet op school aanwezig zijn. Zij is op dit moment niet in staat om voor de klas te staan. Zij gaat de komende tijd aan zichzelf werken en hoopt er vanaf januari weer te zijn.  

 

Door het grote lerarentekort hebben wij bovenstaande leerkrachten intern moeten opvangen. Dit maakt dat wij intern een aantal wisselingen qua leerkrachten hebben moeten doorvoeren. In de bijlage treft u een schema van de nieuwe formatie m.b.t. de groepen die dit betreft. Ouders van deze groepen zij eerder deze maand geïnformeerd.  

 

Normaliter starten wij in februari een 5e kleutergroep, 1c. Dit jaar is ook dit, door het lerarentekort, niet op te vullen met een nieuwe leerkracht. Wij gaan de kinderen van groep 1c bij de groepen 1a en b voegen. Dit betreft alleen de kinderen die geboren zijn in januari t/m april. De groepen 1 komen in mei uit op 33 kinderen per groep.  

 

Door alle wijzigingen en inzet van ambulante mensen zitten wij krapper in onze bezetting dan normaal. Daarnaast hebben wij taken moeten verdelen, waardoor ambulante mensen het drukker hebben dan normaal. Het kan hierdoor voorkomen dat u langer op een reactie moeten wachten dan u van ons gewend bent. Daarnaast zal ook het opvangen van groepen wanneer er zieke leerkrachten zijn moeilijker worden. Het kan hierdoor zijn dat een klas vaker verdeeld wordt over de andere groepen (indien dit mag volgens de corona richtlijnen) of een dag thuis moet blijven. Wij doen er uiteraard alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar rekenen op uw begrip indien dit een keer niet mogelijk is.  

 

Hieronder treft u de nieuwe formatie per 10 januari 2022 (groepen 3 per 14 februari 2022) 

Tussentijds rapport  

Vier jaar geleden hebben ouders aangegeven de tijd tot het eerste rapport te lang te vinden. Hierdoor zijn wij destijds gestart met het meegeven van het tussentijds rapport op een blad, losstaand van het officiële rapport. Dit jaar hebben we dit blad toegevoegd aan het rapport, zodat u een goed en duidelijk overzicht heeft van de voortgang van uw kind(eren).  

 

Daarnaast hebben de groepen 1 t/m 6 een nieuwe omslag voor het rapport ontvangen. De nieuwe rapporten hebben een andere indeling en er zitten lege mapjes in voor de komende leerjaren. Op het eerste blad treft u de naam van uw kind aan. Het tweede blad bevat uitleg over het rapport en de resultaten. Het derde blad is een uitdraai van ons leerlingvolgsysteem. Dit wordt vanaf groep 5 meegegeven. Ieder leerjaar begint met een “dit ben ik” tekening, daarna volgt het rapport en aan het eind van het leerjaar treft u tevens een leerstofblad met kenmerkende leerstof van die jaargroep.  

 

Looproutes 

Nu wij weer werken met looproutes verzoeken wij ouders die op de fiets/brommer/scooter komen hun fiets/brommer/scooter te parkeren aan het begin van de straat en lopend naar school te komen. Dit maakt het voor kinderen en ouders die op straat lopen veiliger. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Opheffen steunfonds 

Elk jaar wordt aan de ouders van school een ouderbijdrage gevraagd. Tot september 2019 werd de jaarlijkse inning van de vrijwillige ouderbijdrage en de administratie van de inkomsten en uitgaven gedaan door Stichting Steunfonds Basisschool Statenkwartier. Sinds september 2019 voert school deze taken weer zelf uit. Dat is besloten om de dubbele administratie op de uitgaven van de ouderbijdragen (door zowel school als de stichting steunfonds) te stoppen. Bovendien heeft school en het bestuur van Lucas onderwijs met instemming van de MR besloten dat de verantwoordelijkheid voor deze financiële middelen bij school belegd dient te zijn. In de huidige situatie zorgt school zelf voor de inning en de administratie van alle uitgaven van de ouderbijdragen. De MR stemt jaarlijks in met de hoogte van de ouderbijdrage en de bijbehorende begroting. Daarnaast controleert de kascontrolecommissie de jaarlijkse administratie.   

In de huidige situatie is de Stichting Steunfonds Basisschool Statenkwartier daarmee een stichting zonder nut of doel. Het bestuur van de Stichting wil daarom de stichting opheffen, ook omdat er kosten gepaard gaan met het in stand houden van de Stichting. Als u bezwaar heeft tegen het opheffen van de stichting, dan kan u daarover tot uiterlijk 22 december contact opnemen met de voorzitter van de Stichting via Lieke de Geus (info@liekedegeus.nl).  

  

Kascontrolecommissie 2020-2021 

De kascontrolecommissie bestaande uit 1 lid namens de MR (Lieke de Geus) en 1 onafhankelijk lid namens de ouders (Fokko Hoeksma) heeft de administratie van de ouderbijdragen voor 2020-2021 recent gecontroleerd. Dit gebeurt jaarlijks na afronding van het boekjaar. Vastgesteld is dat de administratie van het schooljaar 2020-2021 goed op orde en afgerond is. 

 

Belangrijke data december 

03: Sinterklaasviering (alle kinderen om 12.00 uur vrij)  

13+14: Adviesgesprekken groep 8 

21: Schaatsen Cool Event groepen 6,7 & 8 (informatie volgt verder via de groepsleerkracht) 

23: Kerstviering (alle kinderen om 12.00 uur vrij + avondprogramma)  

24: Studiedag (alle kinderen vrij)  

27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie 

 

Belangrijke data januari  

19: Informatiemiddag nieuwe kinderen (voormalig groep 1c)  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Statenkwartier