Stichting Steunfonds

Stichting Steunfonds

Medio 2009 is voor Basisschool Statenkwartier de Stichting Steunfonds Basisschool Statenkwartier (SSBS) opgericht ten behoeve van een onafhankelijk, transparant en structureel beheer van de schoolbijdragen van de ouders.

 

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit drie leden, zijnde ouders van leerlingen van Basisschool Statenkwartier, te weten: 

  •       Paul Deloo (voorzitter) 
  •       Lieke de Geus (penningmeester) 
  •       Willemijn Garnier (lid namens de MR-Oudergeleding) 

 

Begroting en verantwoording

De besteding van de ouderbijdragen gebeurt op basis van een vooraf door de directie opgestelde begroting, waarmee de oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd. De begroting is uitgesplitst naar reguliere activiteiten (die niet uit rijks-of gemeentelijke middelen betaald kunnen worden, zoals schoolreisjes, museumbezoeken, diverse vieringen als sinterklaas, kerst, pasen etc.) en extra-ambitie doelstellingen. 

 

Gedurende het schooljaar stelt de stichting de ontvangen gelden ter beschikking aan de school overeenkomstig de begroting. Na afloop van een schooljaar stelt de stichting een verantwoording over het afgelopen schooljaar op.  

 

De controle van de verantwoording van de stichting vindt plaats door of vanuit (de oudergeleding van) de MR en wordt jaarlijks aan de ouders verstrekt. Daarnaast rapporteert de stichting af en toe rechtstreeks aan de ouders in het Statenstaartje omtrent de realisatie van de doelen en bijbehorende uitgaven.

 

Betaling ouderbijdrage  

Op basis van de begroting int de stichting de vrijwillige ouderbijdragen. Hiertoe ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar een brief met het normbedrag voor dat schooljaar met het verzoek deze voor 1 december van het betreffende jaar te voldoen. Nieuwe ouders ontvangen deze informatie bij de inschrijving van hun kind.

 

De ouderbijdrage kan voldaan worden via:

  •         Ideal
  •         overboeking
  •         automatische overschrijving

Bij een automatische overschrijving behoort een gespreide betaling (10 maanden) over het schooljaar tot de mogelijkheden. Het rekeningnummer van de stichting is 

NL65 RABO 0145 5471 91 t.n.v. Stichting Steunfonds Basisschool Statenkwartier. 

 

Contact

U kunt uw eventuele vragen en/of opmerkingen mailen aan steunfondsstatenkwartier@outlook.com. Hier kunt u ook kopieën van de statuten, meest recente begroting en verantwoording van de stichting opvragen. 

 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 's-Gravenhage. 

 

Begroting 2017-2018