Medezeggenschapsraad

Ook op onze school is er een Medezeggenschapsraad (MR)!
MR Statenkwartier Basisschool

 

Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën en kwaliteit. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

 

Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.

Samenstelling

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert vier leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

De MR vergadert acht maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en verslagen treft u onderaan deze pagina. 

 

Hieronder de samenstelling van de MR (klik op de naam om te mailen)

 

Namens de ouders:

 

Yvette Akkerman-Brook 

(voorzitter)

  Eva Dieben Mirjam van den Brand


Namens het personeel:

 
Eveline Groen Kiki Schaap Kirsten van Os Merel Le Poole