Klachtenprocedure

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon

Op onze school spant het personeel zich in om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Het kan daarbij van belang zijn dat u de school op de hoogte stelt als u toch niet helemaal tevreden bent over de school of het schoolklimaat. Een verbeterde kwaliteit kan dan het gevolg zijn. 

 

Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij een klachtenregeling. Met de klachtenregeling willen wij duidelijk zijn in de te volgen procedure indien er sprake is van een klacht.

Wij voeren een laagdrempelig klachtenbeleid. Dat betekent dat een klacht gemakkelijk moet kunnen worden ingediend. In eerste instantie wordt daarom ook de mogelijkheid geboden om een klacht mondeling af te handelen.

 

Wanneer u een klacht heeft, volgt u onderstaande procedure:

  • U gaat met uw klacht naar de betreffende leerkracht die er direct bij betrokken is en maakt een afspraak.
  • Is de klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan maakt u een afspraak met de directeur van de school. Blijft er onvrede over de behandeling van de klacht, dan kunt u, nadat u een afspraak heeft gemaakt, terecht bij de Clusterdirecteur van de Lucasonderwijs Dhr. K. van Putten.
  • Lukt het niet om de klacht op school intern op te lossen via gesprekken dan kunt u als ultimum remedium een officieel schriftelijke klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Het geeft u wettelijk de mogelijkheid om een uitspraak te vragen aan een onafhankelijke commissie.

 

Landelijke klachtencommissie 

Stichting GCBO

t.a.v. Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon: 070-3861697

Email: info@gcbo.nl